Wewnątrzszkolne ocenianie 1.09.2015

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. KRÓLOWEJ JADWIGI

w USZWI

tekst ujednolicony

obowiązuje od 1 września 2015 r.

na podstawie Uchwały Nr 2/2015/2016 z dn. 31.08.2015 r.

Rady Pedagogicznej

Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi

w Uszwi

 

Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania

Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, określone w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi. Zapisy opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

Wewnątrzszkolne ocenianie

 

 • 1
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 • 2

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 • 3

 

 1. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

1) ocenianie bieżące;

2) klasyfikacja śródroczna;

3) klasyfikacja roczna;

4) klasyfikacja końcowa.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) w przypadku oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 • 4

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do końca września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

1) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów poprzez:

 1. a) kontakty nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) – bezpośrednie lub telefoniczne,
 2. b) zebrania ogólne,
 3. c) zebrania klasowe,
 4. d) informacje w zeszytach zajęć edukacyjnych i wychowawczym,
 5. e) informacje w dzienniku elektronicznym;

2) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej w zeszycie ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają otrzymaną informację podpisem w zeszycie ucznia. Jeśli rodzic (prawny opiekun) nie podpisze zamieszczonej informacji w ciągu dwóch dni, wychowawca jest zobowiązany do wysłania pisemnego zawiadomienia o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a potwierdzenie pozostaje w dokumentacji szkoły;

3) na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych w zeszycie ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają otrzymaną informację podpisem w zeszycie ucznia. Jeśli rodzic (prawny opiekun) nie podpisze zamieszczonej informacji w ciągu dwóch dni, wychowawca jest zobowiązany do wysłania pisemnego zawiadomienia o proponowanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych, a potwierdzenie pozostaje w dokumentacji szkoły.

 

 • 5

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel pisemnie uzasadnia ocenę śródroczną, roczną lub końcową uwzględniając zgodność oceny z obowiązującym prawem i wymaganiami edukacyjnymi.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole.

 

 • 6

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. Nauczyciel sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 2, przedstawia dyrektorowi szkoły, a następnie przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom). Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1a pkt 3,może być wydana także uczniowi gimnazjum.

3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 

 • 7

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1a. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 8

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

1) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 9
 1. Wszystkie zajęcia edukacyjne posiadają wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie.
 2. Wymagania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są dostępne dla każdego ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) u nauczyciela.

 

 • 10

 

Klasyfikacja śródroczna

 

 1. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w WO - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z zastrzeżeniem ust 2.
 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów, oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

 

Klasyfikacja roczna

 

 1. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zawartej w WO.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca i poszczególni nauczyciele obowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
 • 11

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem § 7, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

 • 12

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §13 ust. 1.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §13.

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie ocen

 • 13

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Gimnazjum powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalenie oceny musi nastąpić nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. dyrektor Gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. dyrektor Gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora Gimnazjum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  7. przedstawiciel rady rodziców;
  8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Gimnazjum powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 1. termin posiedzenia komisji,
 2. wynik głosowania,
 3. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
 4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1., dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1., w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Gimnazjum.
 7. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. W ciągu jednego dnia mogą odbyć się egzaminy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1) rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora szkoły o podwyższenie proponowanej rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania. Wniosek składa się do dyrektora szkoły;

2) o podwyższenie proponowanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. a) wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej 30 dni nauki w sposób ciągły,
 2. b) spotkały ich zdarzenia losowe mogące w istotny sposób wpływać na oceny z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania,
 3. c) w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiały oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych lub pozyskiwały pozytywne uwagi z zachowania,
 4. d) w terminie nadrabiały wszystkie zaległości lub zobowiązania;
 5. e) posiadały uzupełniony zeszyt zajęć edukacyjnych.

3) wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane;

4) we wniosku określona jest ocena, o jaką uczeń się ubiega;

5) dyrektor w porozumieniu z nauczycielem zajęć edukacyjnych analizuje zasadność składanego wniosku;

6) w przypadku zasadności wniosku nauczyciel zajęć edukacyjnych wyznacza uczniowi zakres materiału do poprawy oraz ustala formę poprawy i jej termin, który nie może przekraczać ostatecznego terminu wpisania ocen do dziennika;

7) Ocena ustalona przez nauczyciela na podstawie poprawy jest ostateczna;

8) Z przeprowadzonej poprawy sporządza się notatkę, dołącza się ewentualne pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 • 14

 

 1. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

1a. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

1b. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

1c. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.

1d. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

2. Oceny bieżące i roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne ustala się stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności. Uzyskuje wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych;
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność i zgodność z wymaganiami poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, popełnia natomiast usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych;
 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych z danych zajęć edukacyjnych zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są połączone związkami logicznymi, dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego;
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy, jego styl jest nieporadny, ma trudności w wysławianiu się;
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić zjawisk, popełnia liczne błędy, ma duże trudności w wypowiadaniu się.
 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

 1. zakres wiadomości i umiejętności,
 1. rozumienie materiału naukowego,
 2. umiejętność stosowania wiedzy,
 3. forma przekazywania wiadomości;

2) Przewiduje się następujące formy ustalania oceny bieżącej:

 1. odpytywanie ustne,
 2. prace pisemne,
 3. kartkówki
 4. testy,
 5. próbne testy kompetencji,
 6. diagnozy,
 7. prace domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe,
 8. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,
 9. aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację zajęć,
 10. działalność pozalekcyjna ucznia (referaty, pomoce dydaktyczne itp.),
 11. prezentacje multimedialne,
 12. ćwiczenia praktyczne;
 • przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego;
 • śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się w oparciu o oceny bieżące;
 • warunkiem ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny jest:
  1. dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia spowodowana chorobą, pobytem w szpitalu, sanatorium, sytuacja losowa
  2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawia się w dzienniku w pełnym brzmieniu.
  3. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu półrocza nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych, a dla zajęć edukacyjnych o jednej i dwóch godzinach dydaktycznych w tygodniu nie mniejsza niż trzy oceny cząstkowe.
  4. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.
 • za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego. Sprawdzian pisemny powinien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem w dzienniku. Czas trwania - do 2 godzin lekcyjnych;

2) jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na nie dłużej niż 20 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia, z zastrzeżeniem §15 ust. 5;

3) uczniowi nieobecnemu na kartkówce wpisuje się w odpowiedniej rubryce skrót „nb”;

4) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian pisemny lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego;

5) nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

 1. uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
 2. rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danych zajęć edukacyjnych,

6) o obowiązku i sposobie zaliczenia wszystkich prac pisemnych, na których uczeń był nieobecny, decyduje nauczyciel w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

 1. szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych:
  • sprawdziany pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
  • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania prac przez nauczyciela. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał go w ustalonym terminie;
  • poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia go tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. Poprawa może odbywać się poza lekcjami danych zajęć edukacyjnych;
  • każdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej uwzględniany jest ten stopień, który był wyższy;
  • sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów. Jeżeli sprawdzian zostaje przełożony na prośbę uczniów na inny tydzień, wtedy nie jest wliczany do limitu sprawdzianu w danym dniu i tygodniu;
  • nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane;
  • na koniec śródrocza, roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).
 1. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących:
 • 100% - 90% - bardzo dobry – 5,
 • 89% - 75% - dobry – 4,
 • 74% - 50% - dostateczny – 3,
 • 49% - 31% - dopuszczający – 2,
 • 30% - 0% - niedostateczny – 1.
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” oraz „-„ przy ocenach cząstkowych (z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej), jeżeli poziom wiedzy czy umiejętności przekracza lub jest niższy niż ustalony na określony poziom wymagań poszczególnych ocen.
 2. Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 90% punktów przewidzianych w sprawdzianie.
 3. Nieodrobienie pracy domowej może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Prace nadobowiązkowe ocenianie są zgodnie ze skalą ocen przyjętą w WO.
 5. Motywacyjna funkcja systemu oceniania.
 • celem szkolnego systemu motywującego ucznia jest wspieranie ucznia w dążeniach do osiągania jak najlepszych postępów;
 • przy każdej ocenie ucznia nauczyciel stosuje komentarz słowny;
 • każdy uczeń, który osiągnął na zakończenie śródrocza lub koniec roku średnią ocen 4,75 lub wyżej i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz każdy uczeń ze wzorową frekwencją zostaje wyróżniony na apelu szkolnym, a fakt ten odnotowuje się w księdze protokołów;
 • w systemie międzyklasowym dokonuje się wyliczeń średniej ocen uczniów danej klasy w ocenie śródrocznej i rocznej, a fakt ten ogłasza się na apelu szkolnym;
 • w systemie ogólnoszkolnym dokonuje się wyliczeń średnich klas, a fakt ten ogłasza się na apelu szkolnym;
 • każdy uczeń, który przez trzy lata w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania otrzymuje tytuł „Prymusa Szkoły”, uzyskuje nagrodę rzeczową, fakt ten odczytuje się na apelu z okazji pożegnania absolwentów oraz wpisuje do kroniki z podaniem wyników;
 • każdy uczeń kończący gimnazjum, który w ciągu cyklu edukacyjnego reprezentował szkołę w zawodach sportowych i konkursach, uzyskując wysokie lokaty ma prawo do nagrody rzeczowej;
 • uczeń, który uzyskał najlepsze wyniki sportowe w danym roku szkolnym uzyskuje tytuł Sportowca Roku oraz puchar ufundowany przez Radę Rodziców;
 • nauczyciel wychowania fizycznego typuje ucznia do uzyskania tytułu Sportowca Roku, uwzględniając następujące kryteria:
  1. liczba uzyskanych punktów za udział w zawodach indywidualnych i zespołowych,
  2. umiejętności wykraczające poza standardy wymagań nauczania wychowania fizycznego w danej klasie,
  3. wysoka kultura osobista podczas zajęć wychowania fizycznego i zawodów,
  4. postępowanie zgodnie z zasadami fair play;
 • decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Rada Pedagogiczna;
 • uczeń, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią w szkole i wzorowe zachowanie otrzymuje tytuł Najlepszego Ucznia Roku oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców, a fakt ten ogłasza się na apelu;
 • każde osiągnięcie ucznia w zawodach sportowych i konkursach o charakterze klasowym, międzyoddziałowym, międzyszkolnym wychowawca odnotowuje w zeszycie uwag;
 • wychowawca typuje uczniów klas trzecich, którzy mogą uzyskać na świadectwie ukończenia gimnazjum wpis „szczególne osiągnięcia na rzecz szkoły”, uwzględniając następujące kryteria:
  1. wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach działających na terenie szkoły,
  2. systematyczna i rzetelna pomoc w organizacji imprez poparta wpisami w zeszycie ucznia;
 • Rada Pedagogiczna większością głosów zatwierdza propozycję wychowawcy.
 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

Formy oceniania bieżącego i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 • 15

 

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
 • odpytywanie ustne,
 • prace pisemne,
 • kartkówki
 • testy,
 • próbne testy kompetencji,
 • diagnozy,
 • prace domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe,
 • projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,
 • aktywne i twórcze zaangażowanie w realizację zajęć,
 • działalność pozalekcyjna ucznia (referaty, pomoce dydaktyczne itp.),
 • prezentacje multimedialne,
 • ćwiczenia praktyczne;
 1. Nauczyciele mają prawo do:

1) stosowania formy kartkówki bez uprzedzenia o niej uczniów;

2) niewpisywania ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego.

 1. W celu sprawdzenia jakości pracy ucznia na lekcji nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę pod koniec zajęć z treści objętych omawianym tematem.
 2. Nauczyciel winien sprawdzić i ocenić kartkówkę w terminie dwóch tygodni od daty jej napisania. W razie choroby nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio wydłużeniu.
 3. Ocenę niedostateczną z kartkówki uczeń może poprawić za zgodą nauczyciela w terminie do dwóch tygodni w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.
 4. Uchylony.
 5. Uczeń może skorzystać z przywileju nieprzygotowania do zajęć:
 • przy 1 h tygodniowo - jeden raz w półroczu,
 • przy 2 h tygodniowo - dwa razy w półroczu,
 • przy 3 h i więcej tygodniowo - trzy razy w półroczu.
 1. Kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 2. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji, przed sprawdzeniem obecności.
 3. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia do lekcji symbolem „np." albo zapisuje datę w osobnej rubryce.
 4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od pracy na lekcji.
 5. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem, w dniu konkursu oraz w dniu następnym.
 6. Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych prac pisemnych.
 7. Uczeń po dłuższej niż tydzień usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do tygodniowego okresu „ochronnego". Sposób uzupełnienia zaległości i termin zaliczenia prac pisemnych, które odbyły się w czasie nieobecności ucznia i w okresie „ochronnym" uczeń ustala z nauczycielem zajęć edukacyjnych.
 8. Zwyczajowo honoruje się tzw. „szczęśliwe numerki" - oprócz zapowiedzianych prac pisemnych i kartkówek.
 9. Inne ustalenia nauczyciele zapisują w PZO.

 

Częstotliwość oceniania

 • 16

 

 1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu roku szkolnego.
 2. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć.
 3. Dniami wolnymi od oceniania są: Dzień Wiosny, Dzień Sportu (Dziecka) i inne dni ogłoszone przez dyrektora Gimnazjum.
 4. Dopuszcza się ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji lub eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor Gimnazjum po otrzymaniu od nauczyciela pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania. 

 

Wyrównywanie braków

 

 • 17

 

 1. Uczeń ma prawo do pomocy na terenie Gimnazjum w ramach konsultacji prowadzonych przez wszystkich nauczycieli.

 

Dostosowanie wymagań

 • 18

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. Nauczyciele ustalają zakres treści koniecznych do opanowania przez ucznia mającego zalecenie dostosowania wymagań.
 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego według następujących zasad:
 • rodzice mogą zwolnić ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego (do 1 tygodnia) po jego nieobecności w Gimnazjum spowodowanej chorobą. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 1 tydzień musi być poparte opinią lekarza,

 

Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu

 • 19

 

 1. Informacje o uczniu gromadzi się w formie następujących dokumentów:
 • dziennik lekcyjny w formie papierowej i elektronicznej;
 • arkusz ocen;
 • teczka osiągnięć ucznia (segregatory, teczki prac indywidualnych);
 • zeszyt uczniowski;
 • zeszyt uwag. 

 

Kryteria oceniania zachowania

 • 20
 1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
  • wzorowe;
  • bardzo dobre;
  • dobre;
  • poprawne;
  • nieodpowiednie;
 1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca ucznia po zasięgnięciu opinii, na którą składają się:
 • samoocena;
 • ocena wzajemna;
 • opinia nauczycieli uczących w danej klasie;
 • uwagi innych nauczycieli i pracowników szkoły.
 1. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę następujące, główne kryteria oceny:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycję szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Przy ustalaniu ocen z zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) charakterystyka ucznia odpowiadająca ocenie wzorowej:

 1. szanuje symbole i tradycje narodowe oraz szkoły,
 2. chętnie wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości,
 3. bierze udział w konkursach, zawodach lub innych imprezach,
 4. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 5. inicjuje działania dodatkowe na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
 6. chętnie wykonuje zlecone zadania,
 7. angażuje się w pracę organizacji szkolnych,
 8. wykazuje się dużą kulturą osobistą w szkole i poza nią,
 9. nie stosuje wulgarnego słownictwa i gestów,
 10. angażuje się w pomoc innym, jest życzliwy i uczynny,
 11. jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 12. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 13. przyznaje się do błędów i naprawia je,
 14. w sytuacjach konfliktowych rozwiązuje problem,
 15. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (dopuszczalne 2 uwagi w półroczu),
 16. dba o mienie szkoły, reaguje na przejawy wandalizmu,
 17. dba o porządek w szkole i wokół niej,
 18. nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych,
 19. jest punktualny, nie ma żadnych nieusprawiedliwionych spóźnień,
 20. przestrzega statutu i regulaminów obowiązujących w szkole,
 21. nie korzysta z telefonu bez zgody nauczyciela,
 22. na wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego jest kreatywny, samodzielny, wspomaga kolegów, dokonuje ewaluacji – dotyczy uczniów realizujących projekt gimnazjalny;

2) charakterystyka ucznia odpowiadająca ocenie bardzo dobrej:

 1. szanuje symbole i tradycje narodowe oraz szkoły,
 2. stara się dobrze wypełniać obowiązki szkolne,
 3. inicjuje działania dodatkowe na rzecz klasy i szkoły,
 4. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 5. chętnie wykonuje zlecone zadania,
 6. wykazuje się dużą kulturą osobistą w szkole i poza nią,
 7. nie stosuje wulgarnego słownictwa i gestów,
 8. angażuje się w pomoc innym,
 9. jest odpowiedzialny za siebie i innych,
 10. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 11. przyznaje się do błędów i naprawia je,
 12. w sytuacjach konfliktowych próbuje rozwiązać problem,
 13. panuje nad swoimi emocjami i nie przejawia agresji,
 14. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (dopuszczalne 4 uwagi w półroczu),
 15. dba o mienie szkoły, reaguje na przejawy wandalizmu,
 16. dba o porządek w szkole i wokół niej,
 17. nie wagaruje,
 18. jest punktualny (dopuszczalne 3 spóźnienia nieusprawiedliwione),
 19. okazuje szacunek innym osobom,
 20. przestrzega statutu i regulaminów obowiązujących w szkole,
 21. nie korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela (dopuszczalne 2 uwagi w półroczu),
 22. aktywnie współpracuje przy planowaniu i wykonywaniu zadań w realizacji projektu gimnazjalnego – dotyczy uczniów realizujących projekt gimnazjalny;

3) charakterystyka ucznia odpowiadająca ocenie dobrej:

 1. mimo niedociągnięć stara się dobrze wypełniać obowiązki szkolne,
 2. rzadko inicjuje działania dodatkowe na rzecz klasy,
 3. wykonuje zlecone zadania na rzecz klasy lub szkoły,
 4. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 5. zachowuje się kulturalnie w stosunku do rówieśników i dorosłych w szkole i poza nią,
 6. nie stosuje wulgarnego słownictwa i gestów,
 7. czasami angażuje się w pomoc innym,
 8. stara się być odpowiedzialnym za siebie i innych,
 9. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 10. potrafi przyznać się do błędów,
 11. stara się panować nad swoim zachowaniem,
 12. unika sytuacji konfliktowych, nie przejawia agresji,
 13. czasem przeszkadza w prowadzeniu zajęć, jednak nie wynika to ze złośliwości (dopuszczalne 6 uwag w półroczu),
 14. dba o mienie szkoły,
 15. nie śmieci w szkole i wokół niej,
 16. nie wagaruje,
 17. jest punktualny (dopuszczalne do 5 spóźnień nieusprawiedliwionych),
 18. stara się przestrzegać statutu i regulaminów obowiązujących w szkole,
 19. dba o honor i tradycje szkoły,
 20. nie korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela (dopuszczalne 8 uwag w półroczu),
 21. wywiązał się z powierzonych mu zadań w realizacji projektu gimnazjalnego – dotyczy uczniów realizujących projekt gimnazjalny;

4) charakterystyka ucznia odpowiadająca ocenie poprawnej:

 1. z reguły wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 2. zdarza się, że nie jest przygotowany do zajęć, a powierzone zadania wykonuje niedbale i niedokładnie,
 3. jest mało aktywny na lekcjach, za to często przeszkadza (dopuszczalne 15 uwag w półroczu),
 4. sporadycznie angażuje się w życie klasy i szkoły,
 5. stara się współpracować w zespole, choć zdarzają się konflikty,
 6. zdarza się, że stosuje wulgarne słowa i gesty,
 7. nie zawsze umie przyznać się do błędu,
 8. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 9. dba o honor i tradycje szkoły,
 10. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 11. stara się godnie i kulturalnie zachowywać w szkole i poza nią,
 12. okazuje szacunek innym osobom,
 13. spóźnia się nie więcej niż 7 razy w półroczu (spóźnienia nieusprawiedliwione) i ma w półroczu do 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (wagary),
 14. nie zawsze przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole,
 15. korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela (dopuszczalne 6 uwag w półroczu),
 16. pracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, jednak wypełnianie przydzielonych zadań wymaga monitorowania i interwencji członków zespołu lub opiekuna projektu – dotyczy uczniów realizujących projekt edukacyjny;

5) charakterystyka ucznia odpowiadająca ocenie nieodpowiedniej:

 1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 2. ignoruje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
 3. niekulturalnie reaguje na zwróconą uwagę,
 4. rzadko jest aktywny na lekcjach, za to celowo przeszkadza (dopuszczalne 20 uwag w półroczu),
 5. nie angażuje się w życie klasy i szkoły,
 6. nie współpracuje w zespole, często przyczynia się do powstawania konfliktów,
 7. często stosuje wulgarne słowa i gesty,
 8. stara się dbać o honor i tradycje szkoły,
 9. stara się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 10. stara się okazywać szacunek innym osobom,
 11. nie zawsze godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
 12. stara się postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 13. nie umie przyznać się do błędu, kłamie, oszukuje, kradnie,
 14. spóźnia się nie więcej niż 10 razy w półroczu (spóźnienia nieusprawiedliwione) i ma w półroczu do 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (wagary),
 15. często nie przestrzega statutu i regulaminów obowiązujących w szkole,
 16. korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela (dopuszczalne 10 uwag w półroczu),
 17. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie uczestniczył w pracach, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu – dotyczy uczniów realizujących projekt edukacyjny;

6) charakterystyka ucznia odpowiadająca ocenie nagannej:

 1. rażąco lekceważy obowiązki szkolne,
 2. jest wulgarny w gestach i słowach,
 3. świadomie narusza godność osobistą kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 4. nie angażuje się w życie klasy i szkoły,
 5. kłamie, oszukuje, kradnie, niszczy cudzą własność i mienie szkoły,
 6. znęca się nad zwierzętami,
 7. w sposób niegodny i niekulturalny zachowuje się w szkole i poza nią,
 8. nie okazuje szacunku innym osobom,
 9. jego postępowanie jest niezgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 10. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego i innych,
 11. stosuje, posiada lub rozprowadza używki,
 12. notorycznie spóźnia się na lekcje (20 spóźnień nieusprawiedliwionych w półroczu) i wagaruje (30 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu),
 13. nie szanuje symboli i tradycji narodowych i szkoły,
 14. nie przestrzega statutu i regulaminów obowiązujących w szkole (dopuszczalne 30 uwag w półroczu),
 15. korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela (dopuszczalne 15 uwag w półroczu),
 16. odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
 17. Wszelkie uwagi pozytywne oraz negatywne o zachowaniu ucznia wpisuje się w zeszycie uwag dołączonym do dziennika lekcyjnego.
 18. W przypadku rażącego naruszenia statutu szkoły Rada Pedagogiczna może odstąpić od ogólnych kryteriów ustalania oceny zachowania.
 19. Dokumentację procesu oceniania zachowania prowadzi wychowawca klasy, z uwzględnieniem zasad poszanowania prywatności i godności osobistej uczniów. 
 20. Jeśli uczeń nie spełni 3 wymagań na poszczególną ocenę z zachowania nie może tej oceny otrzymać.

 

 • 21

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

Egzamin klasyfikacyjny

 • 22

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego.
 7. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
 2. Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 3. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie w trybie określonym w WO.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 - 4, sporządza się protokół zawierający:
 • imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, również skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

15a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 • 23

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 oraz §24 ust. 10.
 2. Uczeń, który ukończył klasę ze średnią ocen 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, otrzymuje świadectwo promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także ocenę uzyskaną z tych zajęć.
 4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 

Egzamin poprawkowy

 • 24

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich po zakończeniu tych zajęć.
 4. Pytania na egzamin poprawkowy przygotowuje egzaminator.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 • 24a

 

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa regulamin realizacji projektów edukacyjnych.
 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 25

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu, o którym mowa w § 26, z zastrzeżeniem § 26 ust. 7, 8, 9a,

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły, wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.

 

Egzamin gimnazjalny

 • 26

 

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ustawicznego, obejmujący:

1) w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
 2. W deklaracji, o której mowa w ust. 2 podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 4.
 3. Deklarację, o której mowa w ust. 2, składa się nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

4a. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:

1) zmianie języka nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, o którym mowa w ust. 9 i ust 6 pkt. 5.

 1. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego zakresu uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego dołącza się do listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

1) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

2) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

3) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

4) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 9. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poziomu III.1.

5) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w pkt. 4.

6a. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 4a, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

6b. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 4a pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych

wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik

„0%”.

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

8a. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

9a. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 1. Uczniowie, o których mowa w ust. 6 pkt 5 mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
 2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, odbywa się w terminie i na zasadach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szczegółowe procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.

 

 • 27

 

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnętrznego wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
 2. Zmiany dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
Jesteś tutaj: Strona Główna Wewnątrzszkolne ocenianie