Regulamin wycieczek szkolnych

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Królowej Jadwigi w USZWI


Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. ,,W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania" (Dziennik Ustaw nr 12 poz. 67)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 maja 1997 r. ,,W sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne" (Dziennik Ustaw nr 57 poz. 358)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września2001 r. ,,W sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej" (Dziennik Ustaw nr 101 poz. 1095)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001 r. ,,W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki"

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. ,,W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach" (Dziennik Ustaw nr 6 poz. 69)


Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki


 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

 • poznawanie kultury i języka innych państw;

 • poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

 • podnoszenie sprawności fizycznej;

 • przeciwdziałanie patologii społecznej;

 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 1. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 2. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy:

 • wycieczki przedmiotowe, organizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;

 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne;, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

- zwane dalej "wycieczkami",

 • imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;

 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne;

 • imprezy wyjazdowe-związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

 1. Organizację wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych:

 2. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach za wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki.

 3. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 4. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

 5. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 6. W czasie wycieczki autokarowej, przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów.

 7. W czasie wycieczki na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, jeden nauczyciel może mieć pod opieką najwyżej 30 uczniów; jeżeli wyjście dotyczy dalszych miejscowości, jeden opiekun powinien odpowiadać za 15 uczestników.

 8. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach.

 9. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk" i "pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

 10. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.

 11. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się po stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki.

 12. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.

 13. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

 14. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

 15. Do obowiązku kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy:

- zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,

- uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.

 1. Wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.

 2. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach- mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

 3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 4. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.I. Warunki wstępne

1. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej uczniów.

2. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, trasy, bazy noclegowej i przewidywanej ceny oraz regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki (stosowny zapis powinien się znaleźć w dzienniku lekcyjnym, a regulamin wraz z podpisami uczniów powinien przechowywać kierownik wycieczki).

3. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki opracowuje kierownik tej wycieczki.

5. Kierownikiem wycieczki powinna być osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych lub pracownik pedagogiczny szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły (nie dotyczy imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, których obowiązują osobne rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001).

6. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

7. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Koszty faktycznie poniesione wliczane są w koszty uczestników wycieczki.

8. Wycieczki krajowe i zagraniczne należy odpowiednio wcześniej zgłosić u dyrektora szkoły.

9. Zgodę na wycieczkę szkolną wydaje i podpisuje Dyrektor Szkoły.

10. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców /wzór oświadczenia w sekretariacie szkoły/. Oświadczenia rodziców kierownik wycieczki przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki.

11. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:

- miejscu i godzinie zbiórki na wycieczkę;

- miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;

- dokładnym adresie pobytu wraz z nr telefonu;

- przewidywanej trasie wycieczki;

12. Kierownik wycieczki wypełnia kartę wycieczki /wzór w sekretariacie szkoły/ oraz listę jej uczestników z nr polisy ubezpieczeniowej - dokumenty te składa w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed wycieczką celem ich zatwierdzenia przez Dyrektora.

13. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego

II. Obowiązki kadry

 1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

 • przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki;

 • opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

 • tworząc program wycieczki (imprezy) należy pamiętać:

- powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć;

- powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego muszą uwzględniać kondycje uczestników);

- powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce, bez dłuższych przerw poza spożywaniem posiłków, snem, toaletą;

- planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu;

 • wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;

 • opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców;

 • regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:

- nazwa imprezy;

- organizator (adres, kontakt imienny);

- termin;

- trasa (kiedy wycieczka kilkudniowa z rozbiciem na poszczególne dni);

- odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał zagwarantowane;

- wymagania zdrowotne;

- wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru;

- zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy);

 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania;

 • jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą lub w górach;

 • określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;

 • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki pierwszej pomocy;

 • organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;

 • podział zadań dla uczestników;

 • posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL;

 • udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia;

 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;

 • podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu.

Dokumentacja wycieczki zawiera:

kartę wycieczki z załączoną listą uczestników - po 2 egz. (wzór w

sekretariacie),

pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),

regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu (kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia),

dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,

oferty przewoźników na przejazd w przypadku wycieczki organizowanej przez biuro turystyczne.

pisemne podsumowanie, ocenę i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 • -nieobowiązkowo- nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub pamiątek, relacje obowiązków prasie szkolnej obowiązków innej, opisy, eksponaty obowiązków wydawnictwa wzbogacające pomoce dydaktyczne);


 1. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

 • sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

 • opieka nad powierzonymi mu uczniami;

 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;

 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

 • nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;

 • sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne.


III. Uczestnicy wycieczki

 1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 • przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 min. przed wyjazdem;

 • swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;

 • poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;

 • wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;

 • w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;

 • bagaż podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym;

 • w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno;

 • nie zaśmiecać pojazdu;

 • korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;

 • dbać o higienę i schludny wygląd;

 • nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;

 • w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów;

 • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;

 • pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.


Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.


Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej


I. Czynności przed rozpoczęciem podróży

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających, według listy.

 2. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (w tym uprawniające do przekraczania granicy państwowej w przypadku wycieczki zagranicznej).

 3. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.

 4. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.

 5. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.

 6. Zabrać do autokaru pojemnik z woda, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.

 7. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy ( międzynarodowy nr telefonu ratunkowego - 112 ).

 8. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję ( tel. 997 )II Czynności w trakcie podróży

1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek,

 • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,

 • blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,

 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenia autokaru.

3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:

 • wchodzenia na jezdnię,

 • przechodzenia na drugą stronę jezdni,

 • dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania młodzieży włączone były światła awaryjne.

4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III Czynności po zakończeniu podróży

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

 2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.IV Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku, lub innych zagrożeń

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego - 112.

Instrukcja dla uczestników wycieczki


1.Każdy z uczestników wycieczki powinien poznać przepisy BHP związane z turystyką.

2.Uczestnicy powinni brać udział w opracowaniu i dokładnie zapoznać się ze szczegółowym programem i harmonogramem wycieczki.

3.Każdy uczestnik ma prawo do praktyk religijnych.


4.Uczniowie są zobowiązani poinformować rodziców (opiekunów) o wszelkich

informacjach, a w szczególności o:

 • zaleceniach kierownika wycieczki,

 • harmonogramie wycieczki,

 • adresach i telefonach kontaktowych.

5.Uczestnik powinien dokładnie przygotować się do wycieczki w zakresie:

 • ubioru i wyposażenia,

 • zaopatrzenia w żywność.

6.Uczestnik jest zobowiązany zgłosić kierownikowi wycieczki wszelkie problemy zdrowotne i organizacyjne.

7.Uczeń punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki i podporządkowuje się kierownikowi i opiekunom wycieczki.

8.Wszyscy uczestnicy zachowują szczególną ostrożność w trakcie przemarszu i przejazdu różnego rodzaju środkami lokomocji i podporządkowują się zaleceniom kierowcy i obsłudze środków transportu.

9.Bez zezwolenia opiekunów nie wolno oddalać się od grupy.

10.W miejscach zakwaterowania należy przestrzegać obowiązujący tam regulamin.

11.Za sporządzone zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu uczestnik ponosi koszty.

12.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

13.Po zakończeniu wycieczki, w trakcie podsumowania, uczniowie powinni zgłaszać i

omawiać wszelkie zaistniałe problemy.

14.Każdy uczestnik zostaje zapoznany z regulaminem wycieczki co potwierdza

podpisem.


Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki


1.W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zleceniom prowadzącego, wyznaczonego przez kierownika wycieczki.

2.Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy idzie zawsze prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamyka opiekun wycieczki.

3.Kolumna porusza się prawym poboczem drogi zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. W przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim, lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki parami.

4.W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami.

5.Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na

zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nami kierującym.

6.Jeżeli kolumna przekracza 20m. maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść latarnie białe rozmieszczone, co 10m., widoczne z odległości 150m.

7.Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.

8.Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na:

 • 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (górskiej),

 • 15 uczestników przy innych formach.IV. Uwagi końcowe

 1. Wycieczki i imprezy typowo rekreacyjne, których długość przekracza 3 dni należy, w miarę możliwości, organizować w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 2. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy.

Załącznik 1

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Termin ..................................................... ilość dni ............... klasa/grupa ...........................

Liczba uczestników .............................................................................................................

Kierownik (imię i nazwisko) ..................................................................................................

Liczba opiekunów ................................................................................................................

Środek lokomocji .................................................................................................................

OŚWIADCZENIE opiekunów

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach
i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki (imprezy).....................................................

.....................................................

..........................................................................................................
(podpis)
HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego
i żywieniowego

Adnotacje organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogicznyZatwierdzam

.....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik 2

Zobowiązanie

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania podczas wycieczki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpisy uczestników wycieczki:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki szkolnej


1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Załącznik 3


Lista uczestników wycieczki
L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Adres zamieszkania

Nr. telefonu

Nr. legity

Pesel

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.

Załącznik 4

OŚWIADCZENIE RODZICÓW


Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ………………………………………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)


w wycieczce szkolnej, imprezie klasowej, imprezie szkolnej*, która odbędzie się


w dniach / dniu ……………………………………….. w ……………….………….……………………………….,

(data) (miejsce)

organizowanej przez Gimnazjum w Uszwi.

Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy


miejscem i rozwiązaniem wycieczki a domem, oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma


przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.…………………………………….. ….……………………………….

(podpis rodzica) (miejscowość, data)*- niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓWMiejsce i godzina zbiórki na wycieczkę …………………………………………………………………………………………


Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………………………………………


Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………......


Przewidywana trasa wycieczki ……………………………………………………………………………………………………..


Jednocześnie informuje, iż państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. Regulamin wycieczek jest dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.gimnazjum. uszew.pl.....................................................


pobierz

Jesteś tutaj: Strona Główna Dokumenty szkolne Regulamin wycieczek szkolnych