Regulamin Szczęśliwego Numerka

 1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerkowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

 2. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie rano przed godz. 800. Losowania dokonuje osoba wyznaczona przez SU w obecności nauczyciela.

 3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

 4. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

 5. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.

 6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

 7. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.

 8. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

 9. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu.

 10. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek bierze udział w losowaniu następnego dnia.

 11. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można ale nie trzeba skorzystać.

 12. Punkt 4 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.

 13. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.

 14. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.

 15. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.

 16. Szczęśliwy numerek nie dotyczy osób, które bardzo często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.

 17. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

 18. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi.

 19. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka całej klasie.

 20. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nie przestrzegania jego zasad przez uczniów.

 21. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów Szczęśliwego Numerka.

 22. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów szkoły.

Jesteś tutaj: Strona Główna Dokumenty szkolne Regulamin Szczęśliwego Numerka